Kontakty

Spolek nedokonalé kultury

jabkenických Bohémů

Jabkenice 106, 294 45

snkjabkenice@seznam.cz

IČ 095 64 586

Bankovní spojení:

2402547577/2010

Qr_code

Obsah


Odkazy

MAS Svatojiřský les

Stanovy spolku

Spolek nedokonalé kultury jabkenických Bohémů

 

Stanovy spolku

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Název spolku: Spolek nedokonalé kultury jabkenických Bohémů (dále též „spolek“)

Sídlo spolku: Jabkenice 106, 294 45 Jabkenice

Spolek nedokonalé kultury jabkenických Bohémů je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zak. č 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Čl. 2

Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém plném znění v sídle Spolku a u předsedy spolku.

Čl. 3

Účel spolku

1. účelem spolku je:

a) obohacení a podpora společenského života a to zejména v Jabkenicích a blízkém okolí

b) podporování všech pozitivních aktivit spojených se společenským a kulturním děním

    v Jabkenicích a okolí

c) vytváření kulturní osvěty

Čl. 4

Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.3, coby společného        zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména:

a) organizováním, pořádáním a zajišťováním společenských, kulturních a sportovních,      vzdělávacích a jinak prospěšných akcí

b) podporování dalších spolků v oblasti kultury a společenského života

c) organizování výletů a exkurzí

Čl. 5

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 6 let a      právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada na základě přihlášky

3. Přihlášku je nutno doručit písemně na adresu sídla spolku nebo osobně do rukou předsedy spolku. Přihláška může být podána předsedovi i ústně. Přihlášku je však nutné podat nejpozději půl hodiny před začátkem jednání valné hromady spolku

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena

5. Členství zaniká:

    a) vystoupením člena písemným oznámením radě

    b) úmrtím člena

    c) u právnické osoby jejím zrušením

    d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

    e) zánikem spolku

6. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce

7. Spolek je oprávněn vyloučit ze spolku člena/členku, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami spolku, či jeho zájmy.

8. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, politiky, kultury, školství, společenského života, aj., kteří souhlasí a podporují účel spolku.

Čl. 6

Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen má právo:

    a) účastnit se jednání valné hromady

    b) volit orgány spolku

    c) být volen do orgánů spolku

    d) obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:

    a) dodržovat stanovy spolku

    b) řídit se obecně platnými právními předpisy

    c) účastnit se valných hromad spolku

    d) aktivně se podílet na plnění účelu spolku

    e) pravidelně se informovat o dění ve spolku

    f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

    g) platit členské příspěvky ve výši stanoveném radou spolku

    h) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 7

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

    a) valná hromada

    b) rada spolku

    c) předseda a místopředseda

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven ve stanovách.

3. Valná hromada  je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou spolku.

Čl. 8

Valná hromada spolku

1. Valná hromada je nevyšším orgánem spolku

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. V případě členů spolku mladších 18 ti let vykonává hlasovací práva na valné hromadě jejich zákonný zástupce.

3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně čtvrtina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období

c) rozhoduje o počtu členů rady spolku

d) volí členy rady spolku

e) ze zvolených členů rady spolku volí předsedu a místopředsedu

f) rozhoduje o přijetí za člena spolku

g) rozhoduje o zrušení členství

h) rozhoduje o zrušení spolku

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku, přičemž zakládající členové spolku mají právo veta a v tomto případě je právo veta uplatněno pouze tehdy, je-li více než poloviny zakládajících členů stejného názoru.

8. Je-li hlasování valné hromady nerozhodné, rozhoduje hlas Miroslava Nekoly

Čl. 9

Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada spolku řídí činnost spolku.

2. Členství v radě spolku vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně 3 členy

4. Radu spolku v případě potřeby svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

5. Rada zejména:

a) koordinuje činnost spolku

b) stanovuje výši, a splatnost členských poplatků

c) svolává valnou hromadu

d) plánuje a organizuje akce

e) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

f) pověřuje kompetentní osoby/osobu vedením účetnictví

6. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit klubovnu spolku

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejich členů

8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

9. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoc rada spolku.

10. Je-li hlasování rady spolku nerozhodné, rozhoduje opět hlas spolkového rýpala Miroslava Nekoly.

Čl. 10

Předseda spolku

1. Předseda je statutárním orgánem spolku.

2. Předseda zastupuje spolek při jednání

2. Předseda zastupuje spolek a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a rady spolku.

3. Funkční období je tříleté

Čl. 11

Místopředseda spolku

1. Místopředseda je zástupcem předsedy. V případě odvolání, či odstoupení předsedy přebírá všechny jeho pravomoci.

Čl. 12

Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku spolku se předseda stává likvidátorem. Nesouhlasí-li, jmenuje likvidátora valná hromada spolku.

3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 7. 6. 2020, jejíchž konání je potvrzeno zápisem ze dne 7. 6. 2020. Tímto dnem nabírají právní účinnosti.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím